1-06

Building a resilient Scheldt delta

Op de eerste dag van de tweedaagse werkconferentie 'Bouwen aan een veerkrachtige Scheldedelta' geeft Delta Talent een Engelstalige workshop 'Building a resilient Scheldt delta: Skills for the future' voor studenten. De werkconferentie wordt georganiseerd door HZ Delta Academy en Rijkswaterstaat en is op 1 en 2 juni in Vlissingen.

Op naar een veerkrachting deltagebied

Zoals alle delta’s is de Scheldedelta rijk aan natuur; een knooppunt van trekroutes van vissen en vogels. Daarnaast is de Scheldedelta een productief en veilig gebied voor mensen. De Oosterschelde is rijk aan schelpdieren, de kust wordt goed bezocht door toeristen en het Westerschelde-estuarium is druk bevaren. De gevolgen van zeespiegelstijging, bodemdaling, achteruitgang van natuur en bevaarbaarheid voor steeds grotere schepen beïnvloeden dit gebied op dit moment en in de toekomst. De samenleving is gebaat bij een veerkrachtig deltagebied waarin deze effecten opgevangen worden en waar een goede balans is tussen waterveiligheid, bereikbaarheid en natuur. Dit zijn grote uitdagingen voor eco-engineering, civiele techniek en watermanagement. Deze praktijk is tevens een goede leerschool voor studenten.

Werkconferentie en workshops

Tijdens de werkconferentie kun je als student deelnemen aan verschillende workshops. Onderzoekers presenteren resultaten uit recent praktijkgericht onderzoek naar slim sedimentbeheer, ruimtelijke adaptatie en het herstellen van de natuurlijke dynamiek en biodiversiteit. Ook komen de pilots van de Vlaamse en Nederlandse partners binnen het project Smartsediment aan bod. En nieuwe ideeën voor de Scheldedelta worden besproken aan de hand van ervaringen met bouwen met de natuur in de Waddenzee, Eems Dollard (D/NL), Galveston Bay (US) of andere estuaria, kustzones en getijdebekkens. De workshop van Delta Talent wordt gegeven in het Engels en is om 14:45 uur. Aanmelden kan hier. Voor meer informatie over de werkconferentie kan contact worden opgenomen met Sammie Fransen.