23-10

Themadag Nevengeulen

Samen met Rijkswaterstaat organiseert Delta Talent op woensdag 23 oktober 2019 een themadag over nieuwe, natuurlijke nevengeulen. Deze themadag gaat over de (natuur-)kwaliteit van nevengeulen, waarbij “rivierhout” als aansprekend onderdeel wordt meegenomen. Als we kijken naar natuurlijke riviersystemen, wat is er dan in Nederland allemaal mogelijk? Hoe zouden nevengeulen er in de toekomst uit kunnen zien? Wat zijn de mogelijkheden om nevengeulen op grotere schaal toe te passen? Zijn onderwaterreservaten een mogelijkheid? Hoe verhoudt het streven naar een zo natuurlijk mogelijk riviersysteem zich tot andere belangen, zoals de scheepvaart?

Rivierhout, de sleutelrol van dode bomen in de rivier

Diverse experts (van Rijkswaterstaat en andere betrokken organisaties) belichten het thema elk vanuit hun eigen invalshoek. Er zal volop gelegenheid zijn om ideeën uit te wisselen. We bezoeken de stuw bij Lith langs de Maas. Hier komen veel zaken bij elkaar: waterveiligheid, scheepvaartbelangen, recreatie en natuurbelangen. Onderwerpen die aan de orde komen: gestuwde rivier, Europese Kaderrichtlijn Water (KRW), natuurlijke oevers, vispassage, bewonersparticipatie, kleiwinning, rivierhout, Nevengeulen 2.0.

We bekijken de vispassage en gaan ook struinen in de riviernatuur van de Hemelrijkse Waard. Een landbouwgebied van zo’n 225 hectare is hier omgetoverd in een nieuw riviernatuurgebied. Door een drie kilometer lange geul langs de Maas te graven is het leefgebied voor planten en dieren in en langs de rivier flink vergroot. Hier zie je wat er gebeurt als je de natuur weer de ruimte geeft. Kun je spreken van “riviernatuur”? Wat zijn hiervan de bijzondere kwaliteiten?

De themadag vindt plaats op 23 oktober. Je kunt je aanmelden via de link op deze pagina.