5-04-2014

Aan de slag met de Rijnhaven

Een groep van 12 derdejaars studenten van de Hogeschool Rotterdam is sinds maart aan de slag met  de Rijnhaven, een voormalige haven in Rotterdam-Zuid waar de duurzaamheidsdroom van Rotterdam werkelijkheid moet worden. De studenten onderzoeken de mogelijkheden om een nieuwe invulling te geven aan de Rijnhaven, rekening houdend met de wensen en randvoorwaarden van de gemeente Rotterdam. Delta Talent heeft hen gevraagd om vooral ook te kijken naar de kansen die hier liggen wat betreft getijdennatuur. In juni zullen de studenten hun bevindingen presenteren. We zijn benieuwd!

Rotterdam ligt in het estuarium van Maas en Waal. De open verbinding tussen rivier en zee, de dynamiek van het fluctuerende waterpeil en de wisselende zoutgehaltes bieden kansen voor unieke getijdennatuur. In een tijd waarin Rotterdam volop bezig is om met klimaatverandering om te gaan en oude havenbekkens nieuwe functies krijgen, kan de overgang van zoet rivierwater naar zout zeewater een rol spelen in de verbeteringen in de stad. Er liggen kansen voor verbetering van de kwaliteit van water, natuur, woonomgeving, leefbaarheid, betrokkenheid van bewoners en internationale uitstraling.

De studenten werken in een zogenaamd "PI-XL-project" waarbij een multidisciplinaire groep van excellente studenten vanuit verschillende invalshoeken een vraagstuk benadert en systematisch onderzoekt. De studenten zijn afkomstig uit verschillende studierichtingen zoals Watermanagement, Logistiek en Economie, Ruimtelijke Ordening en Planologie, Civiele Techniek en Facility Management.

Delta Talent levert een inspirerende bijdrage aan de opleiding van jonge professionals, om hen te leren inspelen op toekomstige uitdagingen op het gebied van deltamanagement, water, klimaatverandering en bouwen met natuur. Bij Delta Talent worden de nieuwste ruimtelijke inzichten in de praktijk gebracht met een centrale rol voor natuurlijke processen.