4-06-2014

Aantrekkelijke Deltasteden

Een leefbare en aantrekkelijke stad in de delta. Een stad die bovendien klimaatbestendig is. Welke maatregelen en projecten zijn daar voor nodig en wat zijn geslaagde voorbeelden? Die vragen stonden centraal tijdens de workshop voor derdejaars studenten Climate & Management van de Haagse Hogeschool, georganiseerd door Delta Talent op 4 juni 2014.

Steden in delta’s  zijn extra gevoelig voor de gevolgen die de klimaatverandering met zich meebrengt. De problemen betreffen onder meer overstromingsrisico’s door het stijgen van de zeespiegel en extreme regenval, beperkte zoetwatervoorziening door langdurige droge periodes en verzilting. Deltasteden bereiden zich nu al voor op deze omstandigheden met waterplannen en vernieuwend bouwen en beheren. Dit is  terug te zien in de stedelijke planning van steden als Ho Chi Minh, New Orleans, maar ook Rotterdam.

Natuur kan een sterke bondgenoot zijn bij het opvangen van de gevolgen van klimaatverandering. Daarbij levert het waardevolle recreatiegebieden dicht bij de stad. Natuur kan in de in de toekomst meer en meer een belangrijk onderdeel worden in de stedelijke planning van deltasteden.

Tijdens de workshop was ruimte voor voorbeelden uit het buitenland, maar werd met nadruk gekeken naar Rotterdam. De stad werkt er hard aan om voor de toekomst aantrekkelijk en klimaatbestendig te zijn. Daarbij is het belangrijk dat verschillende partijen, zoals  burgers, overheid en bedrijven, zich geroepen voelen om samen te werken en de dialoog aan te gaan.

Ter inspiratie kregen de studenten korte presentaties van externe sprekers als Gerard Litjens van Bureau Stroming, vooraanstaand landschapsvisionair in Nederland. Joost van Deelen – afstudeerder aan de Universiteit Utrecht – gaf de studenten zijn laatste onderzoeksresultaten mee over biodiversiteit in estuaria, de vrije overgang van zoet naar zout. Tenslotte volgde een verzameling uitdagingen, kansen en ideeën die al bij de gemeente Rotterdam leven om op een inspirerende manier om te gaan met diverse aspecten van klimaatverandering in een deltastad.

De studenten gingen vervolgens enthousiast aan de slag om naar eigen inzicht alle ingrediënten om te vormen tot een eigen visie. Daarbij kregen ze ondersteuning van Anne Witteveen, die momenteel afstudeert in de richting Urbanism aan de TU Delft. De uitkomsten werden voorgelegd aan een jury van de gemeente Rotterdam, de Haagse Hogeschool en Delta Talent. Het team met het winnende concept getiteld “Water voor Later” krijgt een rondleiding in de Rotterdamse haven aangeboden.