22-10-2014

Benedenrivierengebied

Als je het hele benedenrivierengebied als ecologisch systeem benadert, met alle werkende - en niet werkende - natuurlijke processen, wat zijn dan de consequenties voor het huidige (versnipperde) natuurbeheer? Dat is de vraag die Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten gezamenlijk gesteld hebben. Zes derdejaars studenten van de opleiding Bos en Natuurbeheer van de Hogeschool Van Hall Larenstein uit Velp maken een start met het beantwoorden van deze veelomvattende vraag. De uitkomsten van hun verkenning zullen ongetwijfeld nieuwe vragen oproepen en leggen de basis voor vervolgopdrachten voor volgende groepen studenten. Delta Talent heeft alle partijen bij elkaar gebracht en begeleidt het onderzoek.

Het projectgebied is het Benedenrivierengebied met Maas, Waal, Merwede, Haringvliet, Spui, Biesbosch en Oude Maas; van Woudrichem tot en met de Haringvlietsluizen. De Volkeraksluizen vormen de zuidelijke grens.

Het benedenrivierensysteem is een dynamisch systeem, waar onder andere als gevolg van erosie en sedimentatie, constant verschuivingen plaatsvinden in typen natuurlijke leefgebieden. In de regio zijn een groot aantal Natura 2000 gebieden aanwezig die door verschillende beheerders worden beheerd, waarvan Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten de belangrijkste zijn. De beide natuurorganisaties hebben de behoefte om de natuur- en beheerdoelstellingen van de gebieden beter met elkaar af te stemmen en te bekijken of de natuurdoelen nog voldoende passen bij de kenmerken van het ecosysteem nu en straks, als de Haringvlietsluizen op een kier staan.

De studenten maken een overzichtskaart van het hele projectgebied. Daarin brengen zij beoogde ecotopen in de Natura 2000 gebieden in beeld en signaleren zij potentiƫle problemen die zich kunnen voordoen in het functioneren van het ecosysteem. Ook brengen zij in beeld welke beheermaatregelen er nodig zijn voor de andere functies in het rivierengebied zoals veiligheid, (beroeps)scheepvaart en recreatie & toerisme.