13-10-2016

BLOG: IJsselmeertop

De IJsselmeertop wordt ieder jaar georganiseerd. Tijdens de top spreken alle betrokken bestuurders en maatschappelijke organisaties die samenwerken in het Deltaprogramma IJsselmeergebied met elkaar over de voortgang. Op donderdag 6 oktober 2016 waren de provincie Noord-Holland, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier gastheer van de top in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Het Deltaprogramma IJsselmeergebied is onderdeel van het nationale Deltaprogramma. In het Deltaprogramma werken bestuurders en maatschappelijke organisaties samen om Nederland en de Nederlandse waterhuishouding voor te bereiden op de gevolgen van klimaatverandering. Delta Talent gaf drie studenten de kans om de IJsselmeertop 2016 bij te wonen en te spreken met experts op het gebied van waterveiligheid en zoetwatervoorziening van het IJsselmeergebied. Ze schreven er de volgende weblog over:

Delta Talent op de IJsselmeertop

Namens Hogeschool Van Hall Larenstein zijn wij (Sanne Brouwer, Stijn Rommets en Jasper Fluitman) uitgenodigd door Delta Talent om de IJsselmeertop bij te wonen. De IJsselmeertop is een bijeenkomst met verschillende bestuurders en maatschappelijke organisaties die belangen hebben rondom het IJsselmeergebied. Tijdens deze bijeenkomst was het de bedoeling kennis, visies en ideeën te delen vanuit het oogpunt om meer en efficiënter samen te werken om vervolgens een gebiedsagenda te bewerkstelligen voor het IJsselmeer. Aan ons is gevraagd om tijdens deze bijeenkomst onze kritische blik te werpen op de projecten, ideeën en visies die ter tafel kwamen. Aan het einde van de presentaties werden wij naar voren gevraagd om hier onze visie te delen van deze dag. Onze input luidde als volgt.  

Jasper: Tijdens de bijeenkomst werden visies, ideeën van partijen naar voren gebracht, zoals de gebiedsagenda 2050. In de verre toekomst zal bijna niemand van de aanwezigen nog werkzaam zijn. Mijn vraag luidt: hoe gaan wij als partijen zo goed mogelijk samenwerken zodat wij het IJsselmeer zo goed mogelijk achterlaten voor de volgende generaties die werkzaam zullen zijn in deze sector.

Stijn: Hele interessante bijeenkomst. Bijzonder om te zien hoeveel initiatieven er liggen en hoe groot de vraag is naar samenwerking. Maar ik ben pessimistisch over de kansen van de realiseerbaarheid van deze samenwerking.

Sanne: Mij is duidelijk geworden dat er veel versnippering van ideeën is rondom het IJsselmeer. Daarom snap ik dat het lastig is om een gedeelde gebiedsvisie samen te stellen met elkaar (overheden, bedrijven en instanties), mede door de decentralisatie. Persoonlijk zie ik wel de toegevoegde waarde van deze bijeenkomst, juist om die reden. Door een situatie te creëren waar een dialoog kan ontstaan met mensen die belangen hebben bij het gebied kan er een kennisplatform gecreëerd worden. Wel vraag ik mij af of er gewaakt wordt voor de eventuele cumulatieve effecten van alle activiteiten die de aanwezige partijen willen aantrekken voor het gebied. Geluiden zijn dat het met bepaalde vogelpopulaties slechter gaat, evenals de vispopulatie. Wat is het draagvlak van het gebied? Het ecologische aspect heb ik wat gemist.

De bijeenkomst was voor ons zeer leerzaam en van toevoegde waarde voor onze opleiding Kust en Zeemanagement. Het was erg leuk en interessant om eens buiten de scoop te kijken van de Noordzee/Waddenzee. We kregen dan ook de uitnodiging om volgend jaar weer te komen en ook met een keer zo veel studenten. Wellicht zouden we dan een evaluatie kunnen maken over de voortgang die ze gemaakt hebben van afgelopen jaar.

Sanne Brouwer, Stijn Rommets en Jasper Fluitman