3-07-2014

Green money in de Rijnhaven

Onder de titel "Green money in de Rijnhaven" presenteerde een groep van 12 derdejaars studenten van de Hogeschool Rotterdam op 3 juli 2014 hun voorstel voor herinrichting van de Rijnhaven, een voormalige haven in Rotterdam-Zuid.

De studenten zijn afkomstig uit verschillende studierichtingen zoals Watermanagement, Logistiek en Economie, Ruimtelijke Ordening en Planologie, Civiele Techniek en Facility Management. Op verzoek van de gemeente Rotterdam hebben zij zich over de volgende vraag gebogen: Op welke manier kan een duurzaam drijvend park met recreatiefuncties in de Rotterdam Rijnhaven worden gerealiseerd waarbij de omgeving en de bewoners betrokken worden, de ecologie in de haven wordt verbeterd en de financiële haalbaarheid wordt gewaarborgd? ARK Natuurontwikkeling heeft via Delta Talent de studenten gevraagd daarbij aandacht te hebben voor de specifieke kwaliteiten van getijdendynamiek en de daarmee samenhangende natuur.

Rotterdam ligt in het estuarium van Maas en Waal. De open verbinding tussen rivier en zee, de dynamiek van het fluctuerende waterpeil en de wisselende zoutgehaltes bieden kansen voor unieke getijdennatuur. In een tijd waarin Rotterdam volop bezig is om met klimaatverandering om te gaan en oude havenbekkens nieuwe functies krijgen, kan de overgang van zoet rivierwater naar zout zeewater een rol spelen in de verbeteringen in de stad. Er liggen kansen voor verbetering van de kwaliteit van water, natuur, woonomgeving, leefbaarheid, betrokkenheid van bewoners en internationale uitstraling.

De poster die de studenten tijdens hun eindpresentatie lieten zien, geeft een mooi overzicht van de integrale aanpak van de studenten. De gegevens uit het rapport kan ARK Natuurontwikkeling gebruiken om zich sterk te maken voor een "getijpark Nieuwe Maas".