18-02-2015

Nederland is op zoek naar Delta Talent

Onder de waterbeheerders is een vergrijzing gaande en er is daarom behoefte aan jong talent. Denk bijvoorbeeld aan jonge vakmensen zoals: ecologen, beleidsmakers, hydromorfologen en hydrologen. Het zoet-zoutplatform organiseerde daarom donderdag 29 januari in Utrecht de themadag 'Waterbeheerders en hoger onderwijs: hoe kunnen wij elkaar versterken?'

Tijdens de platformdag werd aandacht besteed aan verschillende initiatieven die de relatie tussen het onderwijs en de watersector versterken. Door de inspirerende bijdrage aan het opleiden van innovatieve land- en watermanagers en natuurontwikkelaars is Delta Talent een van de voorbeelden en initiatieven die op de platformdag aan bod kwamen. Op het symposium presenteerden afgevaardigden van overheid, opleiding en het bedrijfsleven hun ervaringen en discussieerden over de toekomst.

Waterbeheer

Bij het Waterbeheer wordt het probleem gesignaleerd dat door de huidige manier van werken de kennis vaak niet binnenshuis is. Dat wordt dan extern ingehuurd. Maar het is cruciaal dat kennis ook intern is, zodat opdrachten ook goed in de markt kunnen worden gezet. Nieuw talent is dan erg belangrijk.

Natuurbeheer

Bij het natuurbeheer wordt het gebrek aan voldoende technisch geschoold personeel minder gevoeld. Wel zal er hier door de bezuinigingen op een andere manier beheerd moeten worden. Denk aan het concept building with nature. Dan gaat het bijvoorbeeld over slibmotoren of het aanleggen van mosselbanken om kusten te beschermen. Terwijl je tegelijkertijd aan natuurdoelen werkt.

Op het symposium werd geconstateerd dat het belangrijk is om niet pas bij universiteiten en hogescholen water- en  natuurbeheer op de agenda te zetten om nieuw talent binnen te halen. Begin juist ook op basisscholen met excursies langs waterschappen en in de toekomst bijvoorbeeld de Vismigratierivier. Zo worden kinderen al van jongs af aan enthousiast en trots op Nederland-Deltaland.

Het zoet-zoutplatform is in 2001 opgericht om kennis en ervaring uit te wisselen over het waterbeheer op de grens van zoet en zout water. Twee keer per jaar organiseert Rijkswaterstaat een landelijke platformbijeenkomst voor professionals uit de waterwereld. De platformdagen zorgen voor waardevolle netwerken tussen professionals op het gebied van beheer, beleid, advies en onderzoek.

Meer informatie is te vinden in de Zoet-zout Courant van maart 2015 en op de webpagina van het Zoet-zout platform.