11-05-2016

Themadag Groene Poort

Tijdens de Themadag Groene Poort op 10 mei konden studenten zien hoe er bij het project Groene Poort (onderdeel van Getijpark Rotterdam) wordt gewerkt aan duurzame, natuurlijke oevers om de mogelijkheden voor natuur, recreatie en economie in het gebied te vergroten. Zo'n 50 studenten van de Hogeschool Rotterdam en de HAS Hogeschool deden mee. Experts van onder meer Deltares, gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam lieten zien dat verschillende belangen een rol spelen bij de inrichting en beheer van de Nieuwe Waterweg en het Scheur in de regio Rotterdam. Zo vragen scheepvaartbelangen, waterkwaliteit, vismigratie, recreatie, natuur en betrokkenheid van bestuurders en bewoners om een integrale aanpak.

Verder vertelden verschillende onderzoeksgroepen van studenten over hun onderzoek aan de Groene Poort: een student mediatechnologie vertelde over het ontwikkelen van een app voor publieksmonitoring, een student civiele techniek over de constructies van de langsdam en een student laboratoriumonderzoek over vismonitoring aan de hand van E-DNA. Natuurlijk werd er ook ter plekke gekeken en werd een bezoek gebracht aan de Landtong Rozenburg: wilde natuur temidden van de havenindustrie. Omdat het laag water was en er juist tijdens het veldbezoek werkzaamheden waren aan de Groene Poort, was het een ideaal moment voor de studenten om een goede indruk te krijgen van het project.

Groene Poort

Sinds eind 2013 werken de gemeente Rotterdam, Rijkswaterstaat, het Havenbedrijf Rotterdam en het Wereld Natuur Fonds samen aan duurzame, natuurlijke oevers van de Nieuwe Waterweg en het Scheur. Dat doen ze onder meer door schoon restmateriaal uit de bouw te storten op de rivierbodem. Het project heet 'De Groene Poort'. Met overtollige grond uit de omgeving wordt het gebied tussen kribben aan de zuidoever van het Scheur ondieper gemaakt, en met schoon sloopmateriaal van oude kades en bouwwerken uit de omgeving worden 'langsdammen' gebouwd tussen de in de rivier uitstekende kribben. Die langsdammen komen in de lengte in de rivier, waardoor er slikken ontstaan tussen de kribben: overgangsgebiedjes tussen water en land die bij eb droogvallen en bij vloed langzaam weer onderstromen. Op deze plekken, waar de golven worden gebroken door de langsdammen, voelen waterplanten, trekvissen en trekvogels zich thuis.

Schoon restmateriaal van onder meer oude kademuren uit de haven en schone overtollige grond krijgen dankzij het project de Groene Poort een tweede leven. Het wordt gebruikt voor het bouwen van de langsdammen en voor het ondieper maken van het 'intergetijdengebied', de slikken. Doordat het restmateriaal dichtbij 'huis' wordt gebruikt, hoeft het maar over een korte afstand te worden vervoerd. De uitstoot van CO2 is hierdoor veel lager dan wanneer het materiaal naar een stortplaats gebracht moet worden en dat is beter voor het milieu. Ook de waterplanten, trekvissen en vogels profiteren van de Groene Poort: de open en grove structuren die ontstaan door het gebruik van de restmaterialen maken van de dammen en de achterliggende slikken een aantrekkelijke leefomgeving waar ze zich thuis voelen. En dát is goed nieuws voor de bezoekers van de Landtong Rozenburg, want dankzij de Groene Poort is er straks nog veel meer te genieten!

Lees meer over de Groene Poort.